Բարձրագույն հանրահաշիվ

Author: 
Մովսիսյան Յու.Մ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, Պետ. Համալս. հրատ.
Publishing year: 
1983
Registration Number: 
60
Pages: 
268
Remark: 
Ուսումնական ձեռնարկ համալսարանի համար
Index: 
Մ 917
Copy Number: 
1
44
512(07)