Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք Հ.1-2: Հաստատաված է ՀՀ ԳԿ նախարարության կողմից որպես ուս.ձեռնարկ

Author: 
Գևորգյան Գ., Գալստյան Լ., Թասլաքյան Ա., Միքայելյան Գ., Նավասարդյան Կ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, Դավիթ
Publishing year: 
1999
Registration Number: 
78
Pages: 
258
Remark: 
Հ.2
Index: 
NULL
Copy Number: 
1
50
517.2/3(07)