Երկրաչափական կառուցումների համառոտ տեսությունը և կիրառությունը

Author: 
Խաչատրյան Թ.Հ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, Հայպետուսմանկհրատ
Publishing year: 
1959
Registration Number: 
14
Pages: 
363
Index: 
Խ 29
Copy Number: 
1
46
514.11