Երկրաչափական կառուցումների համառոտ տեսությունը և կիրառությունը

Author: 
Խաչատրյան Թ.Հ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, Հայպետուսմանկհրատ
Publishing year: 
1959
Գրանցման համար: 
14
Էջեր: 
363
Ինդեքս: 
Խ 29
Copy Number: 
1
46
514.11