Գրադարան

Հեղինակ Վերնագիր
NULL Ակադեմիկոս Մխիթար Ջրբաշյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողով 27-28 նոյեմբերի 2008թ.
NULL Զեկուցումներ կարդացված բարձրագույն ուսումնական հաստատաությունների դասախոսների գիտա-մեթոդական համաժողովում
Ասմանգուլյան Հ.Ա. Խմբ. Անգլերեն-Հայերեն բառարան
Բեդիրյան Պ.Ս., Անմեղիկյան Դ.Ե., Ղարիբյան Ջ.Ա. Ռուս-հայերեն հայ-ռուսերեն բառարան
Բրուտյան Գ.Ա. Մաթեմատիկական տրամաբանության փիլիսոփայական ներածություն
Գալստյան Ե.Հ. Խմբ. Հայ-ռուսերեն բառարան
Գինովյան Մ.Ս. Մաթեմատիկան Հայաստանում: Համառոտ ակնարկ
Գրիգորյան Ա.Ա. Կազմ. Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակությունների մատենագիտություն: 1965-1966թթ.
Գրիգորյան Ա.Ա., Թադևոսյան Լ.Ա. Կազմ. Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակությունների մատենագիտություն: 1967-1968թթ.
Գևորգյան Գ., Գալստյան Լ., Թասլաքյան Ա., Միքայելյան Գ., Նավասարդյան Կ. Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք Հ.1-2: Հաստատաված է ՀՀ ԳԿ նախարարության կողմից որպես ուս.ձեռնարկ
Գևորգյան Գ., Գալստյան Լ., Թասլաքյան Ա., Միքայելյան Գ., Նավասարդյան Կ. Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք Հ.1-2: Հաստատաված է ՀՀ ԳԿ նախարարության կողմից որպես ուս.ձեռնարկ
Զաքարյան Վ.Ա. Խմբ. Մաթեմատիկայի ընդունելության քննությունների խնդիրների ժողովածու
Զաքարյան Վ.Ա. Խմբ. Մաթեմատիկայի մեքենայական քննության տարբերակներ
Զաքարյան Վ.Ս., Միքայելյան Ի.Ի. Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության խնդրագիրք
Թադևոսյան Լ.Ա. Կազմ. Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակությունների մատենագիտություն: 1974-1975թթ.
Թադևոսյան Լ.Ա. Կազմ. Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակությունների մատենագիտություն: 1978-1979թթ.
Թադևոսյան Լ.Ա. Կազմ. Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակությունների մատենագիտություն: 1980-1981թթ.
Թադևոսյան Լ.Ա. Կազմ. Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակությունների մատենագիտություն: 1982-1983թթ.
Թավադյան Ա.Բ. Դասախոսություններ կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսությունից
Թավադյան Ա.Բ. Դասախոսություններ կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսությունից: Երկրորդ պրակ
Խաչատրյան Թ.Հ. Երկրաչափական կառուցումների համառոտ տեսությունը և կիրառությունը
Կուրոշ Ա.Գ. Բարձրագույն հանրահաշվի դասընթաց
Համբարձումյան Վ.Հ. Խմբ. Հայկական Սովետական հանրագիտարան: Հ.1-12
Համբարձումյան Վ.Հ. Խմբ. Հայկական Սովետական հանրագիտարան: Հ.1-12
Համբարձումյան Վ.Հ. Խմբ. Հայկական Սովետական հանրագիտարան: Հ.1-12
Համբարձումյան Վ.Հ. Խմբ. Հայկական Սովետական հանրագիտարան: Հ.1-12
Համբարձումյան Վ.Հ. Խմբ. Հայկական Սովետական հանրագիտարան: Հ.1-12
Համբարձումյան Վ.Հ. Խմբ. Հայկական Սովետական հանրագիտարան: Հ.1-12
Համբարձումյան Վ.Հ. Խմբ. Հայկական Սովետական հանրագիտարան: Հ.1-12
Համբարձումյան Վ.Հ. Խմբ. Հայկական Սովետական հանրագիտարան: Հ.1-12
Համբարձումյան Վ.Հ. Խմբ. Հայկական Սովետական հանրագիտարան: Հ.1-12
Համբարձումյան Վ.Հ. Խմբ. Հայկական Սովետական հանրագիտարան: Հ.1-12
Համբարձումյան Վ.Հ. Խմբ. Հայկական Սովետական հանրագիտարան: Հ.1-12
Համբարձումյան Վ.Հ. Խմբ. Հայկական Սովետական հանրագիտարան: Հ.1-12
Համբարձումյան Վ.Հ. Խմբ. Սովետական Հայաստան: Հայկական Սովետական Հանրագիտարան
Հարությունյան Ե., Ղազանչյան Տ., Մեսրոպյան Ն., Ղազարյան Ա. և այլն Հավանականություն և կիռարական վիճակագրություն:
Հարությունյան Ե., Ղազանչյան Տ., Մեսրոպյան Ն., Ղազարյան Ա. և այլն Հավանականություն և կիռարական վիճակագրություն: Խնդրագիրք
Հարությունյան Ե.Ա., Հարությունյան Մ.Ե. Ինֆորմացիայի տեսություն
Ղարագեբակյան Գ.Ա. Թվերի տեսության դասընթաց
Ղարիբյան Ա.Ս. Ռուս-հայերեն բառարան:

Էջեր