Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք Հ.1-2: Հաստատաված է ՀՀ ԳԿ նախարարության կողմից որպես ուս.ձեռնարկ

Author: 
Գևորգյան Գ., Գալստյան Լ., Թասլաքյան Ա., Միքայելյան Գ., Նավասարդյան Կ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, Դավիթ
Publishing year: 
1998
Գրանցման համար: 
77
Էջեր: 
259
Նշում: 
Հ.1
Ինդեքս: 
NULL
Copy Number: 
1
49
517.2/3(07)