Կոմպլեքս անալիզ, Իրական անալիզ, Հավանականությունների տեսություն, Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումներ, Մաթեմատիկական ֆիզիկա ...

ավելին

Ներկայումս ինստիտուտն ունի մոտ 25 հիմնական գիտաշխատող, ինչպես նաև մի շարք հետազոտողներ Երևանի Պետական Համալսարանից:

ավելին

ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտում առկա են մաթեմատիկական ուղղվածության մի-քանի ասպիրանտական դասընթացներ:

Թեկնածուական կոչումը պահանջում է 3 տարվա գիտական հետազոտություն: Թեկնածուական ատենախոսության թեման

...ավելին

Գիտաժողովներ

Սեպտեմբեր 16 - 22, 2018
Ծաղկաձոր, Հայաստան
Մայիսի 27-ից - հունիսի 2-ը
Երևան Հայաստան
Մարտ 29-31, 2016
Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ