Կոմպլեքս անալիզ, Իրական անալիզ, Հավանականությունների տեսություն, Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումներ, Մաթեմատիկական ֆիզիկա ...

ավելին

Ներկայումս ինստիտուտն ունի մոտ 25 հիմնական գիտաշխատող, ինչպես նաև մի շարք հետազոտողներ Երևանի Պետական Համալսարանից:

ավելին

ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտում առկա են մաթեմատիկական ուղղվածության մի-քանի ասպիրանտական դասընթացներ:

Թեկնածուական կոչումը պահանջում է 3 տարվա գիտական հետազոտություն: Թեկնածուական ատենախոսության թեման

...ավելին

Գիտաժողովներ

Հոկտեմբեր 22-24, 2018
Երևան, Հայաստան
Սեպտեմբեր 9-15, 2018
Երևան, Հայաստան
Մայիս 20 - 25, 2018
ՀՀ ԳԱԱ նախագահությունը