Ասպիրանտուրա

ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտում առկա են մաթեմատիկական ուղղվածության մի-քանի ասպիրանտական դասընթացներ:

Թեկնածուական կոչումը պահանջում է 3 տարվա գիտական հետազոտություն: Թեկնածուական ատենախոսության թեման կարելի է ընտրել ինստիտուտի հինգ  բաժանմունքներում  հետազոտվող տարբեր թեմաներից: Ընթացիկ հետազոտությունների թեմաների մասին տեղեկություն կարող եք ստանալ համապատասխան բաժանմունքների կայքէջերից:

 

Կոմպեքս անալիզի բաժին
Իրական անալիզի բաժին
Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումների բաժին
Ինտեգրալ և ստոխաստիկ երկրաչափության բաժին
Մաթեմատիկական ֆիզիկայի մեթոդների բաժին

 
Պահանջվող որակավորումները
 
դիմորդ ուսանողները պետք է  ՀՀ ԳԱԱ-ում հանձնեն քննություն օտար լեզվից և համակարգչային գրագիտությունից:  Երրորդ քննությունը մասնագիտական է և անց է կացվում Մաթեմատիկայի ինստիտուտում: Քննության հարցաշարն իր մեջ ներառում է հարցեր մաթեմատիկական անալիզից, հանրահաշվից, իրական և կոմպլեքս անալիզներից, ֆունկցիոնալ անալիզից, դիֆերենցիալ հավասարումներից:
 
Տարբեր առարկաներից հարցաշարերը կարող եք գտնել՝ հետևելով նշված հղումներին.  մաթեմատիկական անալիզ, դիֆերենցիալ հավասարումներ և մաթեմատիկական ֆիզիկա, հավանականության տեսություն:
 
Ասպիրանտական ուսման ընթացքում ուսանողները պարտավոր են հանձնել ասպիրանտական մինիմում իրենց մասնագիտական առարկայից: