Մաթեմատիկայի ընդունելության քննությունների խնդիրների ժողովածու

Author: 
Զաքարյան Վ.Ա. Խմբ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, Լույս
Publishing year: 
1987
Գրանցման համար: 
83
Էջեր: 
263
Նշում: 
Ձեռնարկ ԷՀՄ-ով անցկացվող քննությունների համար
Ինդեքս: 
NULL
Copy Number: 
1
37
51:37(07)