Բարձրագույն հանրահաշիվ

Author: 
Մովսիսյան Յու.Մ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, Պետ. Համալս. հրատ.
Publishing year: 
1983
Գրանցման համար: 
60
Էջեր: 
268
Նշում: 
Ուսումնական ձեռնարկ համալսարանի համար
Ինդեքս: 
Մ 917
Copy Number: 
1
44
512(07)