Բարձրագույն մաթեմատիկայի դասընթաց: Ձեռնարկ ոչ-մաթեմատիկական ֆակուլտ. Ուսանողների համար: Մ.1-

Author: 
Սաղաթելյան Վ.Վ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, Հայպետուսմանկհրատ
Publishing year: 
1958
Գրանցման համար: 
81
Էջեր: 
631
Նշում: 
Մ.1: Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշիվ: 2-րդ վերանայված հրատարակություն
Ինդեքս: 
NULL
Copy Number: 
1
52
517.2/3(07)