Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշվի դասընթաց: Հ.1-2

Author: 
Ֆիխտենգոլց Գ.Մ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, Պետ.Համալ.Հրատ.
Publishing year: 
1950
Գրանցման համար: 
6
Էջեր: 
985
Նշում: 
Հ.2
Ինդեքս: 
Ֆ 65
Copy Number: 
1
54
517.2/3(07)