Ներածություն կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության

Author: 
Ներսիսյան Ա.Հ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, Երևանի Համալսարանի հրատարակչություն
Publishing year: 
1989
Գրանցման համար: 
74
Էջեր: 
226
Նշում: 
Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ: Երևանի Պետական Համալսարան
Ինդեքս: 
NULL
Copy Number: 
1
55
517.51(07)