Library

Author Title
Ղարիբյան Ա.Ս. , Բաբաջանյան Ռ.Ս. Կազմ. Գիտությունը Սովետական Հայաստանում 50 տարում/1920-1970: Կենսամատենագիտություն: Հ.1
Ղարիբյան Ա.Ս. Խմբ. Հայ-ռուսերեն բառարան
Ղարիբջանյան Լ.Պ. Երևանի Պետական Համալսարան /1920-1930թթ./
Մանուկյան Մ.Մ., Շահինյան Հ.Մ. Մաթեմատիկական խնդիրներ, առաջադրված Երևանի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության քննությունների ժամանակ
Մանուկյան Մ.Մ., Սարգսյան Վ.Ս., Գաբրիելյան Մ.Ս. Տեսական մեխանիկայի խնդիրների լուծման ուղեցույց: Պրակ 1
Մաշուրյան Ա. Համարողության արվեստի արահետներում ասույթաբանություն, տրամաբանություն, թվաբանություն
Մեսրոպյան Ն.Խ., Ղազանչյան Տ.Պ. Հավանականությունների տեսության խնդրագիրք: Հ.1-
Մովսիսյան Յու.Մ. Բարձրագույն հանրահաշիվ
Մովսիսյան Յու.Մ. Բարձրագույն հանրահաշիվ և թվերի տեսություն
Մութաֆյան Ա.Զ., Ափիկյան Ս.Վ. Գալուայի տեսություն
Նավակատիկյան Հ. Վերլուծական երկրաչափություն: Մաս Ա
Նարիմանյան Ս.Մ., Օհանյան Վ.Կ. Հավանականությունների տեսության լրացուցիչ գլուխներ: Մ.1
Ներսիսյան Ա.Հ. Ներածություն կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության
Ներսիսյան Մ.Գ. Խմբ. Հայերի ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրությունում
Շահինյան Ա.Լ. Անալիտիկ ֆունկցիաների տեսություն : Մաս 1
Շահինյան Ա.Լ. Մոտավորությունների տեսություն կոմպլեքս տիրույթում
Շահինյան Արամ կազմ. Ակադեմիկոս Արտաշես Լիպարիտի Շահինյան
Պարսամյան Էլմա Ս. Կազմող Վիկտոր Համբարձումյան
Պետրոսյան Գ.Բ. Մաթեմատիկան Հայաստանում հին և միջին դարերում
Պետրոսյան Գ.Բ. Խմբ. Գիտությունը Հայաստանում 50 տարում
Ռուդին ՈՒ. Մաթեմատիկական անալիզի հիմունքները
Սաղաթելյան Վ.Վ. Բարձրագույն մաթեմատիկայի դասընթաց: Ձեռնարկ ոչ-մաթեմատիկական ֆակուլտ. Ուսանողների համար: Մ.1-
Սիմոնյան Ա.Պ. Երևան 1920-1967
Սիմոնյան Ա.Պ. Խմբ. Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների ակադեմիա: Անձնակազմը 1943-1983
Սկանավի Մ.Ի. Խմբ. Մաթեմատիկայի մրցույթային խնդիրների ժողովածու ԲՏՈՒՀ ընդունվողների համար
Վաղարշակյան Ա. Ազդանշանների մշակման թվային մեթոդներ
Տոնյան Ա.Հ., Տոնյան Վ.Ա. Մաթեմատիկական տերմինների բառարան անգլերեն, ռուսերեն, հայերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն լեզուներով
Տոնոյան Գ.Ա. Ուսանողական մաթեմատիկական մրցույթներ
Տոնոյան Գ.Ա., Բունիաթյան Մ.Ռ., Նազարյան Է.Հ. Մաթեմատիկական խնդիրների ժողովածու
Տումանյան Բ.Ե. Հայ աստղագիտության պատմություն
Քաջունի ԻՀ. Մանուել Վարդապետ Բառգիրք արուեստից և գիտութեանց և գեղեցիկ դպրութեանց: Հ.1-3: Կազմված է 1 հատորում
Ֆիխտենգոլց Գ.Մ. Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշվի դասընթաց: Հ.1-2
Ֆիխտենգոլց Գ.Մ. Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշվի դասընթաց: Հ.1-2

Pages